สอบถามค่าใช้จ่ายในการโอน?

บล๊อค
2022-09-13

1.ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2 คิดจากราคาประเมิน
2.ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามจำนวนปีที่ได้มา โดยคิดไม่เกิน ร้อยละ 2.5 จากราคาประเมิน
3.(กรณีการได้มาเกิน 5 ปี) ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 คิดจากราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคาทุนทรัพย์และราคาประเมิน
4.(กรณีการได้มาไม่เกิน 5 ปี) ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคาทุนทรัพย์และราคาประเมิน

*** กรณีนิติบุคคล***
1.ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2 คิดจากราคาประเมิน
2.ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 1 คิดจากราคาที่สูง ระหว่างราคาขายกับราคาประเมิน
3.ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาที่สูง ระหว่างราคาขายกับราคาประเมิน
**นิติบุคคลขาย ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทุกราย ตามประมวลรัษฎากร**

บล๊อคและข่าวสารอื่นๆ