ภาษีการโอนคอนโดมิเนียม คิดอย่างไรบ้าง

บล๊อค
2022-09-13

1.ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2 คิดจากราคาประเมิน
2.ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดตามจำนวนปีที่ได้มา โดยคิดไม่เกิน ร้อยละ 2.5 จากราคาประเมิน
3.(กรณีการได้มาเกิน 5 ปี) ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 คิดจากราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคาทุนทรัพย์และราคาประเมิน
4.(กรณีการได้มาไม่เกิน 5 ปี) ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาที่สูงกว่า ระหว่างราคาทุนทรัพย์และราคาประเมิน

 
ถ้าที่ดินอยู่ต่างจังหวัดจะโอนที่ชลบุรีได้ไหม?
คำตอบ :

1.การที่ที่ดินอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถมาดำเนินการให้ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีหรือที่อื่นๆ ได้ค่ะ 
2.เอกสารที่ต้องเตรียมโฉนดที่ดินฉบับจริง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ตัวจริงของผู้ให้ และผู้รับให้ หากเป็นบิดาให้บุตรต้องเตรียมทะเบียนสมรสระหว่างบิดาและมารดามาด้วยนะคะ พร้อมทั้งให้มารดามาเซ็นต์ยินยอม
3.ค่าใช้จ่ายกรณีบิดาให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ที่ 1% ของราคาประเมิน
4.ระยะเวลาในการทำเรื่องประมาณ 15-30 วัน

บล๊อคและข่าวสารอื่นๆ